کادر اداری

 سمت های اداری مدرسه

مدیر

مسعود کمالی

معاون آموزشی

 مهدی شریفی تبار

معاون پرورشی

عباس محمدی فر

معاون فناوری اطلاعات

سید کریم عقیلی

معاون انضباطی

مهدی شریفی تبار

مربی بهداشت

سید کریم عقیلی

معاون اجرایی

غلامرضا خدادادی

حسابدار

مسعود کمالی

خدمتکار

اکبر کریمی